Sladojević, Ana. 2012. “Ideologija Prostora I Vremena I Prostor-Vreme Muzeja / Ideology of Space and Time and Space-Time of Museum: Ana Sladojević”. AM Journal of Art and Media Studies, no. 2 (December):83-89. https://doi.org/10.25038/am.v0i2.26.