Reynolds, Anthony. 2021. “Becoming Animal of Philosophy: Pragmatism, Pragrammatology, Speculative Pragmatism”. AM Journal of Art and Media Studies, no. 24 (April):95-108. https://doi.org/10.25038/am.v0i24.424.